Tarieven

Tarieven

Vergoedingen
Verloskundige zorg is in het verplichte basispakket opgenomen. Dit betekent het dat je volledig verzekerd bent voor onze zorg. Dit is ook voor de 13 en 20 weken echo. Voor de NIPT wordt een eigen bijdrage van €175 gevraagd. Voor sommige bloedaanvragen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.  De zorg die wij verlenen wordt vergoed zoals in de polisvoorwaarden vermeld staat.

Wij dienen de nota’s zoveel mogelijk direct in bij je zorgverzekeraar.

Ben je niet verzekerd, dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar waarneemster, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na de factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim gesteld. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1 %. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten die de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering. Deze worden vermeerderd met de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder de invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Nieuws

Ontdek wat er gebeurt binnen Maeva

Spiralen plaatsen

Inmiddels is ook Jacqueline klaar om spiralen te plaatsen en hebben we daardoor nog meer ruimte op het spreekuur voor de anticonceptie. Ook voor het maken van een afspraak om […]

Lees artikel

Het eerste blog

Binnenkort op onze website een heel nieuw item. We gaan elke maand een blog voor jullie schrijven over ons werk als verloskundigen.

Lees artikel

Veranderingen NIPT vanaf 1 april 2023

Veel zwangeren weten het al, maar vanaf 1 april zijn er geen eigen kosten meer verbonden aan de NIPT.  Omdat deze maatregel grote veranderingen met zich meebrengt in de logistiek […]

Lees artikel

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden?
Wij staan je graag bij met advies!

Contact opnemen